fbpx Spotkanie nt. równego traktowania | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Spotkanie nt. równego traktowania

Plakat SpotkaniaSpotkanie z Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG

Władze Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą politykę której celem jest całkowite wyeliminowania zachowań o znamionach dyskryminacji z przestrzeni naszej Uczelni. Dzieje się to przy wsparciu organów Samorządów Studentów i Doktorantów które wspólnie opracowały Politykę przeciwdziałania dyskryminacji wobec studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim. Na podstawie wspomnianej regulacji J.M. Rektor UG powołał osobę która ze względu na bogate doświadczenie w zawodzie prawnika oraz przymioty osobowe doskonale sprawdza się w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym tj. Macieja Nykę.

8 grudnia członkowie społeczności akademickiej naszej Uczelni będą mogli wziąć udział w spotkaniu z dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. jakie zachowania można uznać za dyskryminację i powinny być jednoznacznie piętnowane, jaką pomoc można uzyskać na Uczelni by zgłosić takie zachowania a także jakie procedury zostaną podjęte po dokonaniu zgłoszenia.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/222640679948059/?ref=newsfeed

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy Ms Teams pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMzNzA3Y2ItYTkxMi00ODM4LThlZTItMjcxOGRmYjYzYzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227c5799b6-2d3a-4494-ace6-51b1b12b5ba5%22%7d

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 listopada 2021 roku, 14:05