Nowe kierunki studiów na UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nowe kierunki studiów na UG

Pasowanie studentów podczas uroczystej inauguracji roku akademickiegoOferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/19 to 78 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W ofercie UG na nowy rok akademicki znajdują się 4 nowe kierunki studiów – dwa w języku polskim i dwa w języku angielskim:

  1. Ochrona zasobów przyrodniczych (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  2. Genetyka i biologia eksperymentalna (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  3. Intercultural and Business Relations in Europe (studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim) na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych
  4. Cultural Communication (studia stacjonarne III stopnia w języku angielskim) na Wydziale Filologicznym

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność – zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w różnych dziedzinach podnosi szanse absolwentów na rynku pracy.  Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.  Studiowanie w jednym z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce – Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie – stanowi nieodłączny atut.

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).   Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG:  http://ug.edu.pl/rekrutacja

Opisy nowych kierunków:

  1. Ochrona zasobów przyrodniczychstudia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii, o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych, a także dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Program studiów zawiera także naukę podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi w obszarach cennych przyrodniczo oraz zurbanizowanych. Studenci będą się również uczyć metod i technik ochrony różnorodności biologicznej oraz zasad funkcjonowania krajowych i europejskich sieci i programów ochrony przyrody. Studia przygotują do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.
  2. Genetyka i biologia eksperymentalna – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Biologii o charakterze interdyscyplinarnym, łączące obszary genetyki i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki, a także chemii, fizyki, matematyki i bioinformatyki. Studia kształcą w zakresie wykorzystywania i stosowania technik inżynierii genetycznej i biologii syntetycznej, a także metod biochemicznych, biologii molekularnej i biologii komórki w rozwiązywaniu problemów dotyczących chorób cywilizacyjnych, chorób zakaźnych i pozyskiwania nowych leków, biotechnologii roślin, ochrony zasobów przyrody oraz modyfikacji organizmów w celu uzyskania cech istotnych dla gospodarki i społeczeństwa. Program studiów zawiera także naukę podstaw prawa i zarządzania przedsiębiorstwem, konieczną do wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce oraz języka obcego przynajmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i terminologii specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu. Ukończenie kierunku umożliwi pracę w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną, w placówkach naukowo-badawczych i będą przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych opracowujących i wdrażających bioinnowacje.
  3. Intercultural and Business Relations in Europemiędzywydziałowe studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim) prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych, które przygotują do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Unii Europejskiej. Na studiach będzie można się nauczyć identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic kulturowych występujących w Europie. Student nabędzie też umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym pod względem kulturowym i językowym. Studia przygotują do pracy zarówno w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, jak i małych i średnich podmiotach gospodarczych. Biznesowe elementy wykształcenia umożliwią nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie przedsiębiorstw, ale także obejmowanie stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach. Ukończenie kierunku da przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk ekonomicznych bądź humanistycznych, wyposażając absolwenta w kompetencje zarówno z obu obszarów wiedzy. 
  4. Cultural Communication – studia stacjonarne I i II stopnia (studia w języku angielskim) na Wydziale Filologicznym będą kształcić w zakresie analizowania zjawisk z dziedziny komunikacji w kulturze, w anglojęzycznym obszarze językowym oraz prowadzenia działalności w zakresie komunikacji i organizacji działań w obszarze mediów i instytucji kultury. Kierunek będzie prowadzony w języku angielskim (na poziomie zaawansowanym) i w języku polskim (na poziomie podstawowym) lub innym języku obcym w przypadku rodzimych użytkowników języka polskiego. Ze względu na międzynarodowy charakter kierunku studenci będą mieli okazję do praktycznego doświadczania komunikacji kulturowej w ramach przygotowywanych wspólnie projektów, nabędą umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym pod względem kulturowym i językowym, co przełoży się na możliwość podejmowania pracy w organizacjach o charakterze międzynarodowym. Studia przygotują do podjęcia pracy w instytucjach artystycznych i kulturalnych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji wydarzeń artystycznych i festiwali.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 maja 2018 roku, 17:53