Moja Niepodległa w kadrze | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Moja Niepodległa w kadrze

Plakat konkursuNaukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym - Moja Niepodległa w kadrze.

 

I.ZAKRES TEMATYCZNY I CELE KONKURSU:

1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Moja Niepodległa w kadrze”.

2. Celem konkursu jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów liceów oraz studentów, którzy spełnią kryteria określone w niniejszym regulaminie.

4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Naukowego Koła Historyków UG, stronie dotyczącej wydarzenia na facebook'u oraz rozesłane do uczestników drogą mailową.

6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

III. PRACE KONKURSOWE:

1. Każdy uczestnik przesyła na e-mail: konkursfotoug@wp.pl, 1-3 fotografie w formacie JPG.

2. Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe.

3. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli

4. W przesłanym e-mail należy podać dane autora (imię, nazwisko, oraz e-mail i telefon kontaktowy).

5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.

7. Termin zgłaszania zdjęć mija 15 października 2018 r.

8. Uczestnik konkursu akceptując regulamin i oświadcza, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac i są one wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu,

- ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na fotografii,

- wyraża zgodę na korzystanie z utworu, jakim jest praca konkursowa, poprzez udzielenie nieodpłatnej zgody na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlenie, wystawianie, odtworzenie, w szczególności publikacja prac konkursowych na wystawie oraz na stronie internetowej.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

1. Oceny fotografii dokona powołane jury, którego skład zostanie ogłoszony na stronie internetowej NKH UG: http://www.nkh.ug.edu.pl/.

2. Przy ocenie fotografii pod uwagę brane będą następujące kryteria:

2.1. Zgodność pracy z tematem przewodnim konkursu.

2.2. Kreatywność.

2.3. Jakość zdjęć.

V. NAGRODY:

1. Nagrody zostaną przyznane autorem trzech najlepszych prac wyłonionych przez jury.

2. Organizator przewiduje umieszczenie 7 najlepszych prac (pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz cztery wyróżnienia) na wystawie zorganizowanej w holu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 czerwca 2018 roku, 13:53