Kurs pisania tekstów akademickich | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Kurs pisania tekstów akademickich

academic writingCELE KURSU:

- wykształcenie umiejętności słuchaczy w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi

- wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego zgodnie z konwencjami anglosaskimi na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);

- przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);

- omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies),

- omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji, 

- podniesienie kwestii związanych z tłumaczeniem tekstów naukowych na język angielski.

Deklarowana znajomość języka angielskiego – poziom co najmniej B2

Liczebność grup – 15 osób

Liczba proponowanych godzin dydaktycznych – 44 godziny 

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego.

TEMATYKA

Przedmioty składowe kursu 

1. Dobór wydawcy. Selecting a publisher (4 godz. wykład)

Przykładowe tematy: 

1.     Strategie publikacyjne (umiejętność wyboru właściwego czasopisma dla własnych tekstów i dopasowania swoich tekstów do profilu danego czasopisma).

2.     Wybór czasopisma – przegląd prestiżowych, międzynarodowych, anglojęzycznych czasopism naukowych, specyfika punktacji MNSiW.

3.     Etyka w nauce (plagiat, autorstwo, współautorstwo, prawa autorskie, cytaty i odnośniki, składanie tekstów do wielu czasopism jednocześnie itp.).

Przykładowa literatura:

Bergstrom, Carl (2007). Measuring the value and prestige of scholarly journals. College & Research Libraries News, 68(5), 314-316.

Klingner, Janette K., David Scanlon and Michael Pressley (2005). How to Publish in Scholarly Journals. Educational Researcher, 34(8), 14-20.

Elsevier Authors. (2015). How to publish in scholarly journals. Understanding the publishing process. Available at: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91173/Brochure_UPP_April2015.pdf   

2. Proces tworzenia tekstu akademickiego. The process of writing an academic text (34 godz. – ćwiczenia)

Przykładowe tematy: 

  1. Akademicki styl artykułów naukowych – ogólne wprowadzenie, cechy artykułu naukowego, analiza przykładowego artykułu.
  2. Słownictwo tekstów naukowych – słownictwo akademickie, Academic Word List, styl formalny a styl nieformalny, ćwiczenia rozwijające słownictwo akademickie.
  3. Gramatyka tekstów akademickich – wyznaczniki stylu akademickiego (np. czasy, strona bierna, interpunkcja, itd.), styl formalny i nieformalny, ćwiczenia gramatyczne.
  4. Struktura akapitu – topic sentence, rozwinięcie wywodu, argumentacja, typy akapitów (opis, definicja, egzemplifikacja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, interpretacja wyników badań), parafraza, streszczenie, spójność merytoryczna i spójność strukturalna akapitu.
  5. Budowa tekstu akademickiego – części składowe artykułu naukowego (abstrakt, słowa kluczowe, wstęp, discussion, podsumowanie), spójność wewnątrz tekstu, analiza przykładowych artykułów, CASE STUDY, planowanie tekstów.
  6. Problemy tłumaczenia tekstów naukowych, analiza wybranych artykułów, CASE STUDY.
  7. Przypisy wewnątrztekstowe i bibliografia – np. MLA, APA, Chicago Manual of Style 
    i inne.
  8. Interpretacja i przedstawianie wyników badań naukowych – CASE STUDY

Przykładowa literatura: 

Alexander, Olwyn, Sue Argent and Jenifer Spencer (2008).  EAP Essentials: A teacher's guide to principles and practice. Reading: Garnet Publishing Ltd.

Bailey, Stephen (2006).  Academic Writing. London, New York: Routledge.

Hyland, Ken (2006). English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book. London, New York: Routledge.

Hartley, James (2008). Academic Writing and Publishing. London, New York: Routledge.

Jordan, Robert (2010). Academic Writing Course: Study Skills in English. Harlow: Longman.

McCarthy, Michael (2014). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, David (2007). Check Your Vocabulary for Academic English. London: A & C Black.

McElhinny, Bonnie (2016). How to get published in the Journal of Sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics 20/1, 3–5.

3. Proces recenzyjny. The review process (6 h – wykład)

Przykładowa tematyka:

1.     Recenzje artykułów naukowych, odpowiedź na recenzje, praca nad tekstem po recenzjach, odpowiadanie redaktorom czasopisma, CASE STUDY – analiza przykładowych tekstów. 

Przykładowa literatura: 

Feamster, Nick (2013). The paper reviewing process.

Available at: http://greatresearch.org/2013/10/18/the-paper-reviewing-process/

ZALICZENIE KURSU

Uczestnictwo w zajęciach oraz wykonywanie zadanych prac.

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy13.87 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 14:19