fbpx Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG

liceum na UGPrzy wsparciu Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty Uniwersytet Gdański utworzył Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, które rozpoczyna swoją działalność. W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów oraz 2 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych. Będą to klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz biologiczno-chemicznym. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach lekcyjnych ULO oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 12 lipca 2019 roku.

Misja szkoły

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku uruchomione przy Uniwersytecie Gdańskim to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Siedziba i dyrekcja szkoły

Siedziba dyrekcji szkoły i sekretariatu mieścić się będzie w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1 A. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. Szkoła jest szkołą publiczną, ponadgimnazjalną i  ponadpodstawową z oddziałami realizującymi trzyletni i czteroletni cykl kształcenia. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku jest szkołą publiczną, a więc nie będą pobierane opłaty za naukę. Szkoła będzie zlokalizowana na terenie kampusu UG, który należy do najnowocześniejszych w Polsce i dysponuje doskonale rozwiniętą infrastrukturą. Uczniowie będą mogli z niej korzystać i w przyszłości odbywać zajęcia np. w specjalistycznych laboratoriach. W każdej klasie przygotowano 24 miejsca właśnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa, gdyż w laboratoriach UG zajęcia mogą być prowadzone dla grupy liczącej maksymalnie 12 osób. Wśród nauczycieli znajdą się również wykładowcy UG, posiadający odpowiednie kwalifikacje do pracy z młodzieżą licealną.

O szkole
Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.poz.2156). - Ustawy z 26.01.1982 r. 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2015 r. poz.1270) 

 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.

Statut szkoły do pobrania

Oferta edukacyjna

Profil absolwenta
Nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;

 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;

 • świadomie korzysta z dóbr kultury;

 • dba o rozwój swojej osobowości;

 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;

 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;

 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;

 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji pojawią się na stronie szkoły 1 lipca 2019 roku.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane codziennie w tygodniu roboczym w godz. 9.00-15.00 w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego (Rektorat UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, piętro II, pok. 230) lub pocztą na adres: Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, 80-309.

Strona internetowa szkoły: https://liceum.ug.edu.pl/

Kontakt ws. rekrutacji:

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Biura

Beata Królczyk

Tel.: 58 523 25 31

E-mail: beata.krolczyk@ug.edu.pl

Oprac.: Monika Rogo, Biuro Rzecznika Prasowego UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 13:07