fbpx Nowe projekty w ramach Horyzontu 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Nowe projekty w ramach Horyzontu 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nowe projekty w ramach Horyzontu 2020

Nowe projekty w ramach Horyzontu 2020. Ruszają właśnie: RESBIOS -  Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nauk biologicznych i WorkYP (Working and Yet Poor/ Pracujący, ale ciągle biedny).

Projekt RESBIOS (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences) odwołuje się do realizowanego już w Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Horyzont 2020 projektu STARBIOS2, którego celem jest opracowanie wytycznych i stworzenie modelu koncepcji RRI (Odpowiedzialne badania i innowacje) dla instytucji badawczych z obszaru nauk biologicznych i pokrewnych. W oparciu o doświadczenia zebrane w ramach projektu STARBIOS2, głównym celem nowego przedsięwzięcia jest wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych organizacjach badawczych z różnych krajów poprzez realizację dedykowanego pakietu działań. Rezultatem aktywności będą zmiany instytucjonalne w tych jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI (zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka). Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy do tej pory wdrażają plany działań w obszarze RRI w swoich instytucjach, doprowadzając do zmian strukturalnych, jako doświadczone organizacje przyjmą rolę „mentorów” wobec partnerów „początkujących”, którym służyć będą radą, przykładami i wsparciem. 

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie. Konsorcjum obejmuje 12 partnerów z 11 krajów. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 

Projekt RESBIOS będzie drugim projektem w ramach Programu Horyzont 2020, którym pokieruje Prorektor. 

W przygotowanie Projektu zaangażowani byli: prof. dr hab. Ewa Łojkowska i mgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych oraz Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG.

 

Projekt WorkYP (Working and Yet Poor/ Pracujący, ale ciągle biedny)  koncentruje się na tych grupach osób pozostających na rynku pracy, których poziom wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy nie gwarantują odpowiedniego standardu życia. Pomimo zaawansowanego poziomu rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w krajach UE i, wydawać by się mogło skutecznych metod transferu dochodów narodowego do grup zagrożonych wykluczeniem, nie zdołano zapobiec temu, że część osób żyje na takim poziomie, które określany jest jako minimum egzystencji czy minimum socjalne.  Przez wiele lat zjawisko alienacji wywołane niskimi dochodami wiązało się przede wszystkim z brakiem pracy i stałego dochodu. Tymczasem w ostatnim dziesięcioleciu pojawiły grupy osób wykluczonych, które są aktywne na rynku pracy, lecz poziom otrzymywanego wynagrodzenia lub też jego częstotliwość nie zapewnia godziwego poziomu życia.

Głównym celem projektu WorkYP jest analiza przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego, którego przyczyna nie leży w bezrobociu. 

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet w Luksemburgu. Budżet Projektu to ponad 3,25 mln EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest Pani dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 lipca 2019 roku, 7:23