fbpx Kolejny sukces pracowników UG w Programie Horyzont 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Kolejny sukces pracowników UG w Programie Horyzont 2020

Modifying Institutions by Developing the Gender Equality PlansProjekt pt. Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG GUMed, przewodniczącą rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020.

W Uniwersytecie Gdańskim projekt będzie realizowany w formule wykraczającej poza jeden wydział, w jego wdrażanie poza pracownikami MWB UG i GUMed zaangażowani będą przede wszystkim pracownicy następujących jednostek: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – mgr Izabela Raszczyk, Wydziału Nauk Społecznych - dr Magdalena Żadkowska i prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka oraz Wydziału Biologii i Wydziału Ekonomicznego. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Università degli Studi di Torino (Włochy), poza Uniwersytetem Gdańskim w badaniach uczestniczyć będą także następujące instytucje: National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 200 tys. euro.

Promowanie równości płci w badaniach i innowacjach jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi. W UE, pomimo istotnych postępów w kierunku równości płci, pozytywne zmiany zachodzą wolno i są niewystarczające do osiągnięcia równowagi płci w różnych dziedzinach badań. Przyczyny nierównowagi płci mają charakter instytucjonalny i kulturowy, są nimi nieświadome uprzedzenia płciowe oraz brak skutecznych usług opieki społecznej. Aby usprawnić zmiany strukturalne i stosować integracyjne i różnorodne podejście, należy zaangażować wszystkich pracowników uczelni, tak kobiety jak i mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy pełnią kluczową rolę w panelach rekrutacji / promocji / alokacji funduszy lub w organach zarządzających

Uznając, że przedmiotowe problemy są złożone i że proponowane rozwiązania powinny być jednakowo różnorodne i obejmować wiele rodzajów barier, konsorcjum MINDtheGEPs obejmuje instytucje i osoby wywodzące się z różnych środowisk kulturowych i organizacyjnych, zainteresowanych zaprojektowaniem niezbędnych sojuszy i wdrożeniem Planów Równościowych (GEPs).

Projekt będzie realizowany w ramach tematu H2020 - Swafs-09-2018-2019-2020 „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu planów równości płci”.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 lipca 2020 roku, 12:00