fbpx Organizacja działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej UG w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Organizacja działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej UG w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Jeden student na sali wykładowej Photo by Philippe Bout on UnsplashRektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała wydał zarządzenie dotyczące organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

§ 1 TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA UG W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.

2. Dziekan wyznacza zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (laboratoria, zajęcia terenowe i inne).

3. Dziekan może organizować dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich spotkania adaptacyjne lub propedeutyczne w formie tradycyjnej.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

5. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, uzgodniony z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dziekan podaje do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 4 września 2020 roku.

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub MS Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia są najlepszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie efektów uczenia się.

7. Do udziału w zajęciach dopuszczeni są cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.

8. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego zostały określone odrębnym zarządzeniem.

9. Zajęcia wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych do odwołania prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).

10. W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej:

- prowadzi ewidencję zajęć (wzór ewidencji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);

- weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.

§ 2 EWIDENCJA ZAJĘĆ

1. Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 sporządza się odrębnie dla: każdego poziomu, formy i profilu studiów, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych.

2. Ewidencję zajęć oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) należy przekazać w formie elektronicznej do Działu Kształcenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.

3. W ewidencji należy uwzględnić wyłącznie zajęcia, które odbyły się w pełnym wymiarze godzin, zgodnym z programem studiów lub programem kształcenia. Udostepnienie studentom i doktorantom materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

§ 3 AKTYWNOŚĆ LABORATORYJNA

1. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 1 ust. 4, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego.

2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy badawczej studentów i doktorantów również w systemie zdalnym.

§ 4 KONSULTACJE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

1. Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

§ 5 CIĄGŁOŚĆ PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie organizacji i ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań.

§ 6 WYDARZENIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

1. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są prowadzone zdalnie z wyjątkiem zajęć, które za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być prowadzone tradycyjnie w pomieszczeniach, w których został zapewniony odstęp pomiędzy słuchaczami nie mniejszy niż 2 metry, a grupa nie przekracza 30 osób.

§ 7 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UG

1. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady działania ustala Dyrektor Biblioteki z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

§ 8 DOMY STUDENCKIE I HOTELE ASYSTENCKIE

1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w nich będą mogli tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegając obowiązujących w tych budynkach zasad reżimu sanitarnego.

2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obwiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.

3. Przed zamieszkaniem w domu studenckim lub hotelu asystenckim student lub doktorat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9 WYJAZDY PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG ORAZ PRZYJAZDY GOŚCI

1. Wstrzymuje się wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wyjątkowych przypadkach indywidulanej zgody na wyjazd lub przyjazd udziela Rektor lub właściwy prorektor.

3. Wyjazdy zrealizowane bez zgody, o której mowa w ust. 2, nie zostaną rozliczone.

Traci moc zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Photo by Philippe Bout on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 sierpnia 2020 roku, 8:32