fbpx Forum Młodych Dyplomatów znów otwiera rekrutację | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Forum Młodych Dyplomatów znów otwiera rekrutację

FMD Rekrutacja 2020Kogo szukamy? Młodych i ambitnych ludzi z pasją, przyszłych liderów, a co najważniejsze - osób zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi i dyplomacją.

Statut FMD w art. 14 precyzuje trzy rodzaje członkostwa FMD: tymczasowe, zwyczajne oraz honorowe.

1. Członkostwo tymczasowe FMD:

"Członkiem tymczasowym Stowarzyszenia może być osoba, która pomyślnie ukończyła procedurę rekrutacyjną, prawidłowo wypełniła i podpisała deklarację członkowską, wpłaciła na rzecz Stowarzyszenia składkę członkowską, oraz została przyjęta przez Zarząd FMD w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny" - art. 14 ust. 2 Statutu FMD

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

I etap - ocena formalna oraz ocena predyspozycji Kandydata/ki na podstawie formularza aplikacyjnego:

W ramach I etapu rekrutacji Sekretarz Generalny FMD analizuje przesłany przez Kandydata/kę formularz aplikacyjny, a następnie ocenia na jego podstawie predyspozycje Kandydata/ki do członkostwa w Stowarzyszeniu. Po pozytywnej ocenie Sekretarza Generalnego FMD formularz aplikacyjny przekazywany jest Komisji Rekrutacyjnej Przedstawicielstwa Regionalnego FMD najbliższego miejscu zamieszkania lub studiów Kandydata/ki.

UWAGA!: Okres przyjmowania formularzy aplikacyjnych od Kandydatów/ek trwa:

- od 1 marca do 31 marca,
- od 1 października do 31 października.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem/ką, który/a uzyskał/a pozytywną ocenę w ramach I etapu. Podczas rozmowy sprawdzana jest wiedza z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz zakresu polityki zagranicznej i dyplomacji, a także znajomość języków obcych. Ocenie poddaje się także umiejętności i potencjał Kandydata/ki. Ponadto, Komisja Rekrutacyjna weryfikuje przesłany formularz aplikacyjny, w tym doświadczenie zawodowe i doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich i pozarządowych.

III etap - opinia Komisji Rekrutacyjnej:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza opinię i przedkłada ją pod obrady Zarządu FMD.

IV etap - decyzja w sprawie przyjęcia:

Zarząd FMD na podstawie formularza aplikacyjnego oraz opinii Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata/ki w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny.

Nabycie praw członkowskich:

Osoba, która pozytywnie ukończyła procedurę rekrutacyjną jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty poinformowania o przyjęciu w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia do:
1) wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej oraz przekazania jej oryginału do Biura Krajowego FMD - ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa.
2) wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia pierwszej składki członkowskiej (50 zł / semestr*).

* - semestr to okres od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia każdego roku

UWAGA!: Nabycie praw członkowskich następuje z dniem wypełnienia przez kandydata ww. zobowiązań.

2. Członkostwo zwyczajne FMD:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać Członek tymczasowy Stowarzyszenia, który:
- wypełni wymogi formalne uzyskania członkostwa tymczasowego FMD,
- wykaże się należytą aktywności w trakcie sześciomiesięcznego okresu próbnego,
- czynnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia,
- nie posiada zaległości w składkach członkowskich względem Stowarzyszenia*

* - składki członkowskie są obowiązkowe dla wszystkich Członków FMD i wynoszą 50 zł / semestr**
** - semestr to okres od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia każdego roku

3. Członkostwo honorowe FMD:

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz jego rozwoju. Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego FMD podejmuje Walne Zebranie Członków FMD na wniosek Zarządu FMD.

 APLIKUJ

KOORDYNATOR REKRUTACJI:

Margarita Zilińska, Sekretarz Generalny FMD

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2020 roku, 13:55