Ponad 18,5 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Ponad 18,5 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego

Inauguracja roku akademickiego na UGNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach Projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

  1. Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych Projektem, polegającego na:
  • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna;
  • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z dziedzin.
  1. Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących.
  2. Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży.
  3. Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również podniosą swoje kompetencje.
  4. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej.
  5. Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

W realizację Projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2022 r.

Budżet Projektu:  19 202 754,60 PLN

Więcej informacji na stronach:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5725,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz317.html

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/357-mln-zl-dla-najwiekszych-polskich-uczelni.html

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5746,357-mln-zl-dla-najwiekszych-polskich-uczelni.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 14:48