fbpx Prezentacja członków Rady Uniwersytetu Gdańskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Prezentacja członków Rady Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Uczelni UG z JM Rektorem UG prof. Jerzym Gwizdałą i kwestor UG mgr Olgą Dziubek14 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego – nowego organu uczelni wprowadzonego przez Ustawę z 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Członkowie Rady ustalali harmonogram oraz zasady pracy nowego gremium. Konsultowano również założenia do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Rada Uczelni pełni podobne funkcje jak Rada Nadzorcza w spółkach.

Do zadań nowej rady będzie należało w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektu nowego Statutu, w którym Uczelnia wdroży założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, a ponadto: opiniowanie projektu Strategii Uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem Gdańskim, wskazywanie kandydatów na rektora oraz wykonywanie innych zadań określonych w Statucie. Kadencja pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego trwa do 31 grudnia 2020 roku, a kolejnych już pełne 4 lata.

W skład Rady Uczelni weszła trójka profesorów reprezentujących kadrę naukową uczelni oraz trzech menedżerów spoza uczelni, którzy reprezentują zewnętrznych interesariuszy uczelni. Zgodnie z Ustawą w Radzie jest też przedstawiciel studentów – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UG. Poniżej przedstawiamy sylwetki członków Rady.

Maciej DobrzynieckiMaciej Dobrzyniecki – Założyciel i właściciel firmy doradczej Profit-Consult. Kanclerz Loży Gdańskiej i Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Prezydent Ligi Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcji Polskiej (ELEC), Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku, Założyciel i Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce. Od urodzenia związany z Gdańskiem. Studiował w Polsce i za granicą. Ukończył szereg kursów podyplomowych z zakresu ekonomii, finansów, handlu zagranicznego, organizacji i zarządzania. Od 1997r. roku prowadzi własną firmę doradczą Profit-Consult zajmującą się: doradztwem inwestycyjnym, organizacją finansowania rozwoju i inwestycji, projektami doradczymi w zakresie zarządzania inwestycjami, pośrednictwem finansowym i opiniowaniem kontraktów. Jest cenionym doradcą w zakresie zarządzania firmą oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów zagranicznych, jak i negocjacji kontraktów handlowych.

Maciej Dobrzyniecki był członkiem Rad Nadzorczych m.in.: Nordea Bank Polska S.A., Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Swissmed S.A., Ibereolica Sp. z o.o., Abantia Sp. z o.o., Gama San S.A., obecnie pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdańsk oraz jest członkiem Rad Nadzorczych Trans Polonii S.A. oraz Inveny S.A. W 2000r. Maciej Dobrzyniecki został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2012 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maciej Dobrzyniecki pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, jest członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego działającej przy Wojewodzie Pomorskim, a także członkiem Pomorskiego Komitetu Monitorującego RPO 2014 – 2020.

W dowód zasług, za rozwój oraz zaangażowanie na rzecz umacniania polsko – hiszpańskich stosunków polityczno – gospodarczych, został trzykrotnie odznaczony przez Jego Wysokość Króla Hiszpanii Juana Carlosa I: Orderem Zasług Cywilnych (La Orden del Mérito Civil – 2006r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Izabeli Katolickiej (La Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica – 2011r.) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasług Cywilnych (Encomienda del Mérito Civil – 2013).

Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim; porozumiewa się także w esperanto, języku rosyjskim i francuskim Ceni ludzi wiernych swoim ideałom bez względu na ich poglądy polityczne, unika ludzi zmieniających poglądy i przyjaciół w zależności od potrzeb. Życiowe credo to: praca jest przyjemnością pod warunkiem właściwego doboru współpracowników.

dr Marek GłuchowskiDr Marek Głuchowski – Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych. Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdał egzamin sędziowski, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym i zagadnieniach obrotu gospodarczego, zarówno w ujęciu prawa publicznego, jak i cywilnoprawnym. W szczególności zajmuje się problematyką działalności instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych) i ich przekształceń organizacyjnych oraz problematyką instrumentów finansowych, a także zagadnieniami budowania kapitału przedsiębiorcy i zabezpieczenia go przed skutkami ryzyka gospodarczego. Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu doradztwa korporacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji i energetyki oraz inwestycji zagranicznych.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO BP oraz Przewodniczącego Rad Nadzorczych: PKO BP, Wilbo, Centrum Haffnera. Był lub jest członkiem wielu rad nadzorczych miedzy innymi: Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia, Banku Pocztowego, Nordei Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,  PTE AEGON  i Kompapu.

Działa w różnych organizacjach społecznych i gospodarczych. Jest Prezesem Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, stowarzyszenia zrzeszającego przedsiębiorców, managerów i intelektualistów Wybrzeża, Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego oraz fundatorem i Przewodniczącym Rady  Bałtyckiego Instytutu Technologicznego w Gdyni, a także członkiem rad Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Jest również konsulem honorowym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dr inż. Kazimierz JaniakDr inż. Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku. Ukończył w 1982 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie, był przez parę lat asystentem na tej uczelni. Od 1985 pozostaje pracownikiem naukowym najpierw Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Katedrze Maszyn Roboczych i Metodologii Badań. W 1992 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. W 1989 wstąpił do „Solidarności”, w drugiej połowie latach 90. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji krajowej związku. W latach 1997–2001 był posłem na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność (mandat uzyskał z listy ogólnopolskiej). Należał do liderów AWS i Ruchu Społecznego AWS. W 2001 wycofał się z działalności politycznej i powrócił do pracy naukowej. Równolegle związany z instytucjami wchodzącymi w skład systemu SKOK (m.in. kierował Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej i był członkiem rady nadzorczej SKOK Wspólnota). Od wrześniu 2016 roku dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku.

prof. dr hab. Ewa Łojkowskaprof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. W 1972 roku absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, w 1977 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1977–1993 pracowała w Samodzielnej Pracowni Biochemii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie (koło Koszalina), tu od 1984 roku doktor nauk rolniczych w zakresie biochemii roślin, od 1991 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie fitopatologii (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej w Poznaniu). Od 1993 roku pracownik Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (MWB) Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), od 2001 profesor tytularny, od 2004 profesor zwyczajny. Od 1994 roku kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed, od 2005 tamże kierownik Katedry Biotechnologii, w latach 1996–2001 prodziekan MWB UG i GUMed, 2005–2012 tamże dziekan, 2005–2012 senator GUMed, od 2005 senator UG. W latach 1986–1988 odbyła staż na University of Wisconsin-Madison (USA), 1991–1993 w Institut National des Sciences Appliquées w Lyonie (Francja), 2001–2009 prowadziła wykłady w Università degli Studi di Perugia (Włochy). Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii, bioróżnorodności i epidemiologii bakteryjnych patogenów roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie oraz taksonomii molekularnej. Druga grupa jej badań obejmuje zagadnienia dotyczące biologicznie czynnych, roślinnych metabolitów wtórnych, możliwości ich wykorzystania do ochrony zdrowia człowieka, biotechnologicznych metod rozmnażania rzadkich i ginących gatunków roślin (storczyki polskie, rośliny owadożerne).Twórczyni szkoły naukowej obejmującej badania bioróżnorodności, taksonomii oraz czynników molekularnych warunkujących chorobotwórczość bakteryjnych patogenów roślin.

W kadencji 2013–2016 i 2017 - 2018 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej Komisji, w latach 2003–2007 członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk (PAN), od 2007 członek i od 2011 roku zastępca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN, od 2007 członek Komitetu Hodowli, Genetyki i Fizjologii Roślin PAN, od 2006 przewodnicząca jury nagrody L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, od 2008 prezes Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego, od 2002 członek komitetu zarządzającego, a od 2010 wiceprzewodnicząca międzynarodowej organizacji ScanBalt, od 2011 wiceprzewodnicząca, w latach 2013-2015 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, od 2008 członek Konwentu Godności Honorowych UG. Odznaczona w 2001 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi, w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Gedanopedia

Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

dr hab. Dorota Pyć, prof. UGDr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji UG. W 1995 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej samej uczelni w 2000 uzyskała stopień naukowy doktora (na podstawie pracy Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego), habilitowała się również na UG w 2012 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum. Zawodowo związana z Uniwersytetem Gdańskim, od 2000 jako adiunkt, od 2013 jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, a od 2014 jako kierownik Katedry Prawa Morskiego. Wykładała także w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz w Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie morza i prawie międzynarodowym publicznym. Powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego oraz na wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN.

4 września 2013 została wiceministrem w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 28 listopada 2013 objęła tożsame stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W listopadzie 2015 zakończyła pełnienie funkcji wiceministra.

prof. dr hab. Grzegorz WęgrzynProf. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii UG. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku studiował na kierunku Biologia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie został zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej tego Uniwersytetu, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1991 r. stopień doktora, w 1995 r. stopień doktora habilitowanego, w 1998 r. tytuł naukowy profesora. Od 1999 r. jest zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Na dłuższych stażach naukowych przebywał w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) w 1991 oraz w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (USA) w 1992 r. W latach 2000 do 2008 związany był z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk, a następnie z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie koordynuje badania związane z genetyką i biotechnologicznym wykorzystaniem bakterii morskich. Pełnił również funkcję opiekuna naukowego Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim – w latach 1997-2008.

Główną tematyką badawczą są molekularne mechanizmy regulacji ekspresji genów i replikacji DNA. Kierował zespołem naukowców, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby. Realizuje projekty badawcze finansowane w ramach grantów przyznanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (dawniej Komitet Badań Naukowych), Komisję Europejską (w ramach 5. oraz 6. Programu Ramowego), Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesdzie (NIH, USA), The Wellcome Trust (Wielka Brytania), NATO Science Programm. Wyniki ponad 350 prac publikował m.in. w takich czasopismach jak Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, EMBO Journal, EMBO Reports, Journal of Biological Chemistry, Nucleic Acids Reserach, Journal of Molecular Biology, Molecular Microbiology, Journal of Bacteriology, Virology, Biochemical Journal. Był laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Jego prace były też nagradzane m.in. przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Polskie Towarzystwo Genetyczne. W kadencji 1993-1996 był Prodziekanem Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1996 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. W kadencji 2002-2005 był Dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008–2016 prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest redaktorem międzynarodowych czasopism: FEMS Microbiology Reviews, Plasmid, Scientific Reports, Microbial Cell Factories (redaktor naczelny od 2017r) i Metabolic Brain Disease (zastępca redaktora naczelnego) oraz Acta Biochimica Polonica (redaktor naczelny). Ponadto jest również członkiem Rad redakcyjnych czasopism: Journal of Applied Genetics, Oceanologia, a od 2005 r. również Postępów Mikrobiologii.

Zebrał: Maciej Goniszewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 maja 2019 roku, 11:34