fbpx Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Dr Wojciech Wiewiórowski z Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W dniu 28 listopada 2019 wybór ten został zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Taką samą decyzję podjęła Rada Unii Europejskiej (COREPER 2), która dokonuje wyboru Inspektora wspólnie z Parlamentem.

Gdy w grudniu br. dr Wiewiórowski zacznie pełnić funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, będzie to najwyższe stanowisko Polaka w organach Unii Europejskiej obsadzone nie z parytetu (tzn. przysługujące każdemu państwu członkowskimi) lecz z otwartego konkursu.

Dr Wojciech Wiewiórowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2003 został adiunktem i kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Informatyki Prawniczej. W 2006 roku został powołany na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił tę funkcję do października 2008 roku, kiedy to został dyrektorem Departamentu Informatyzacji wspomnianego Ministerstwa. W 2010 roku Sejm RP wybrał go na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W lipcu 2014 roku Sejm wybrał go na drugą kadencję na tym stanowisku. W grudniu 2014 roku dr Wiewiórowski został zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, rezygnując wcześniej ze stanowiska w Polsce. Od sierpnia br. pełnił obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę.

·      Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności.

·      Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.

·      Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.

·      Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.

·      Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

Inspektor i jego zastępca są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję. Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne:

·      Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE.

·      Dział Polityki i Konsultacji doradza unijnym prawodawcom w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 listopada 2019 roku, 11:17